20 najdôležitejších otázok o predaji a kúpe pôdy (Hospodárske noviny)

Hospodárske noviny sa v článku o predaji a kúpe pôdy zo dňa 23.6.2014 odvolávajú na INESS ako jeden zo zdrojov.

20 najdôležitejších otázok o predaji a kúpe pôdy (Hospodárske noviny)

1.
Oznamovanie predaja pôdy

Kto môže kupovať poľnohospodársku pôdu a aké povinnosti má predávajúci a kupujúci?

Pôdu môžu ju nadobúdať osoby, ktoré majú poľnohospodársku výrobu. A to najmenej tri roky v obci, v ktorej sa pozemok nachádza, alebo v susednej obci. Nadobúdateľ musí tiež mať, ak je fyzická osoba, právoplatný pobyt na území Slovenska minimálne desať rokov.

Aj právnická osoba musí byť registrovaná na našom území minimálne desať rokov. Predávajúci musí zverejniť ponuku na prevod vlastníctva pozemku najmenej na 15 dní v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva na webe rezortu pôdohospodárstva. Zároveň musí túto ponuku zverejniť v rovnakom čase na úradnej tabuli v obci, kde sa pozemok nachádza. Zverejnenie ponuky na úradnej tabuli nie je spoplatnené. ,,Prednostné právo na nákup parcely má prvý poľnohospodár, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť v rámci obce, v druhom kroku v rámci susednej obce, v treťom v rámci Slovenska a v štvrtom kroku sa táto pôda stáva voľným artiklom,,, uviedol minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek.

--------------------------------------------------------------------------
2.
Záhrad sa zákon netýka
Na ktoré pozemky sa vzťahuje zákon o pôde? Aj na záhrady?
Zákon sa nevzťahuje na všetky poľnohospodárske pozemky. Sú z neho vyňaté záhrady, poľnohospodárske pozemky v zastavanom území obce a pozemky s malou výmerou do 2 000 štvorcových metrov, aj keď sa nachádzajú mimo územia obce.
Obmedzenia sa ale týkajú pozemkov, ktoré sú podľa predpisov o územnom plánovaní určené na výstavbu, i pozemkov, ktorých možnosť poľnohospodárskeho využívania je limitovaná, ako napríklad v záujme ochrany prírody a krajiny alebo vodných zdrojov.

--------------------------------------------------------------------------

3.
Plusy a mínusy zákona o pôde

Niektorí experti považujú zákon o pôde za protiústavný, lebo vraj obmedzuje trh s pôdou a ceny. Štát zasa tvrdí, že zákon obmedzuje vlastníkov len na nevyhnutnú mieru. Aké sú argumenty oboch strán?

A.
1. Podľa expertov zákon o pôde porušuje ústavu tým, že:
- obmedzuje viac, ako je nevyhnutné, vlastnícke právo,
- narúša slobodu podnikania a voľnú tvorbu cien,
- zvýhodňuje jednu skupinu ľudí oproti ostatným.

2. Zákon porušuje práva až 2 miliónov vlastníkov pôdy tým, že:
- narúša voľný trh zablokovaním konkurencie, vyvolá pokles cien pôdy aj cien nájmov,
- núti vlastníka predať pôdu konkrétnemu poľnohospodárovi.

3. Posilňuje sa monopol finančných privatizačných skupín, čo povedie k tomu, že:
- môžu vzniknúť veľkostatky a ich vlastníci budú nevýhodne prenajímať pôdu malým podnikateľom,
- môžu skoncentrovanú pôdu predať tretiemu subjektu, aj zahraničnému, čomu chcel tento zákon predísť.

4. Zlikviduje to malé farmy a stopne začínajúce, lebo:
- ekonomicky slabší nebudú mať na kúpu pôdy,
- nakupovať budú iba veľké finančné skupiny.

-------------------------------------------------

B.
1. Podľa vlády zákon nie je protiústavný:
- obmedzenie vlastníctva je iba v nevyhnutnej miere,
- týka sa len segmentu pozemkov, ktorý je najviac ohrozený negatívnymi javmi,
- vzťahuje sa len na prevody, nie prechody vlastníctva (dedičstvo atď.) a nevzťahuje sa na prevody medzi blízkymi či spolupodielnikmi.

2. Voľná tvorba cien nie je narušená:
- okresný úrad cenu nekontroluje,
- ak záujemca o pozemok ponúkne prostredníctvom registra zverejňovania ponúk cenu vyššiu, než požaduje predávajúci, môžu sa na nej dohodnúť,
- predávajúci musí dodržať požadovanú cenu počas celého ponukového procesu,
- predávajúci môže uverejniť cez register aj viacero cien na jeden pozemok

3. Zákon nie je v prospech žiadnej skupiny
- zákon nekumuluje vlastníctvo v rukách miestnych vlastníkov, sleduje, aby sa vlastníkmi stali hlavne agrárne subjekty,
- kupcom sa môže stať vlastník i nájomca pozemku, ktorý je podnikateľ či zamestnanec v poľnohospodárstve, nikto nie je vylúčený.

--------------------------------------------------------------------------------

4.
Čo sa overuje pri predaji pôdy

Chcem predať päť hektárov pozemkov v jednom katastri. Aké doklady si mám dať overiť a komu? Čo má obsahovať žiadosť na overenie podmienok predaja pozemku?

1. Podmienky overuje okresný úrad - odbor pozemkový a lesný, ktorý má vo svojom obvode daný pozemok.
2. Žiadosť o overenie podmienok musí podať na okresný úrad kupec pôdy pred uzavretím zmluvy.

3. Žiadosť musí obsahovať
a) identifikačné údaje:
- meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
- názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu alebo meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie (fyzická osoba - podnikateľ),

b) prílohy:
- číslo ponuky z registra,
- potvrdenie obce, v ktorej sa agropodnikanie vykonáva, aby sa to preukázalo, alebo potvrdenie zamestnávateľa osoby,
- čestné vyhlásenie, ak ide o mladého poľnohospodára,
- informácia obce o účele použitia pozemku podľa územného plánu obce či zóny,
- kópia listu, ktorým kupec informoval vlastníka o akceptovaní ceny,
- potvrdenie o trvalom pobyte alebo sídle na Slovensku, ktoré musí trvať najmenej 10 rokov pred uzavretím zmluvy o prevode,

Okresný úrad vydá kupcovi osvedčenie o splnení podmienok do 30 dní.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

5.
Postup pri predaji a kúpe pôdy

Hľadám kupca na pôdu. Chcel by som vedieť, ako mám pri predaji postupovať. Chcel by som ho nájsť v rámci obce, v ktorej bývam.

Ak bude kupec z tej istej obce, kde je pôda, môžete sa s ním slobodne dohodnúť na jej predaji, ale len ak bude agropodnikateľ, ktorý v tejto obci najmenej tri roky podniká v agrobiznise (nemusí byť nevyhnutne Slovák). Predaj pôdy realizovať nemôžete, ak ju budete chcieť predať kupcovi, ktorý síce môže byť agropodnikateľ, ale v tejto obci nepodniká najmenej tri roky v agrobiznise. Ak v danej obci kupca nemáte a chcete ho ďalej hľadať, musíte predaj inzerovať súčasne na dvoch miestach:
a) v registri zverejňovania ponúk,
b) na úradných tabuliach v obciach.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6.
Ako zverejniť predaj v registri

Ako mám postupovať ak chcem elektronicky zverejniť svoj úmysel predať pôdu cez štátny register zverejňovania ponúk?
1. Na webe ministerstva pôdohospodárstva si v registri naklikáte elektronický formulár na prevody pôdy.
2. Zaregistrujete sa a zverejníte inzerát s ponukou, pričom musí obsahovať:

a) identifikačné údaje (fyzická osoba - nepodnikateľ: meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu. Fyzická osoba - podnikateľ: meno, priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo organizácie. Právnická osoba: názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie).

b) ďalšie povinné údaje
- o poľnohospodárskom pozemku podľa katastra nehnuteľností,
- na aký účel sa má použiť pozemok podľa územného plánu,
- ponúkaná cena za hektár,
- termín a adresa, kam sa má ozvať záujemca o kúpu.

3. Záujemca o kúpu zaznamená v registri svoj záujem - zaškrtnutím kolónky - a do 5 dní musí predajcovi písomne poštou alebo mailom poslať správu na zadanú adresu z registra. Ak ju záujemca do 5 dní nepošle, jeho právo na kúpu zaniká.

4. Inzerát musí byť v registri najmenej 15 dní.

Uvedený postup sa nevzťahuje na kupcov, ktorí majú na pôdu predkupné právo:
- spoluvlastník pôdy,
- blízka osoba (manžel, manželka, rodičia, súrodenci, deti).

--------------------------------------------------------------------------------------------------

7.
Občianka pre register

Pri predaji poľnohospodárskej pôdy sa využíva register zverejňovania ponúk. Potrebujem na to elektronický občiansky preukaz alebo stačí obyčajný, bez čipu?

Treba na to buď nový občiansky preukaz s čipom, ktorý slúži na vstup do registra, alebo musíte splnomocniť osobu s takouto občiankou. Na webe ministerstva pôdohospodárstva si v registri naklikáte formulár určený na prevody pôdy. Zaregistrujete sa a v Registri zverejníte svoj inzerát s ponukou, pričom inzerát musí obsahovať:
a) identifikačné údaje,
b) ďalšie povinné informácie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8.
Načo treba nový doklad

Môžete mi vysvetliť, prečo musím mať na zverejnenie ponuky predaja pôdy v registri rezortu pôdohospodárstva nový, elektronický občiansky peukaz?

Pristúpili sme k tomu aby sa zabránilo neautorizovanému prístupu do registra, vysvetľuje hovorca agrorezortu Peter Hajnala. Výmena občianskeho preukazu stojí 5 eur. To je však len prvý krok. Doma si ho treba nakonfigurovať - stiahnuť do počítača potrebný softvér, pripojiť elektronickú čítačku, overiť identitu a zvládnuť množstvo ďalších technických úkonov. Príručka, ako na to, obsahuje 49 strán. ,,Občania, pre ktorých je práca s elektronickým preukazom komplikovaná, majú možnosť splnomocniť inú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá bude za nich konať v zastúpení,,, vysvetlil Hajnala.
Podľa partnera advokátskej kancelárie TaylorWessing e/n/w/c Radovana Palu môže však takýto postup naraziť na našu ústavu, ktorá občanom garantuje voľné nakladanie s majetkom. V tomto prípade totiž štát nepriamo, cez požiadavku vlastniť elektronický doklad, obmedzuje právo občanov na prevod vlastníckeho práva. ,,A to napriek skutočnosti, že títo občania žiadnym spôsobom neporušujú akýkoľvek právny predpis, keďže neexistuje povinnosť vlastniť takýto doklad,,, dodáva Pala.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

9.
Rozdelenie pôdy

Aký je rozdiel vo vlastníctve a v prenájme pozemkom u nás a inde v EÚ?
SR je spoločne s ČR výnimočná z hľadiska vlastníctva poľnohospodárske pôdy a podnikania na nej. V historických štátoch EÚ majú poľnohospodári zhruba 60 percent vlastnej pôdy a asi 40 percent majú v nájme. Na Slovensku je okolo 90 percent pôdy v nájme agropodnikov. Vyplýva to z historického vývoja po roku 1948 ale aj pred ním. To je práve priestor pre špekulácie, kedy malé poľnohospodárske podniky by boli vydierateľné veľkými, koncentrovanými/ vlastníkmi pôdy. V tomto smere sa zákon snaží byť vyvážený.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.
Ako požiadať o pozemkovú úpravu

Som spoluvlastníkom šiestich hektárov trvalých trávnych porastov. Vlastní ich sedemnásť ľudí. Môžem požiadať o pozemkovú úpravu, keďže moja výmera je na desiatkach parcelách a hospodária na nich ľudia bez zmlúv a iných právnych titulov?

O pozemkové úpravy môžete požadovať na základe zákona č. 330/1991. Ale či vám bude vyhovené, je otázne. Zákon pozná dva základné druhy pozemkových úprav, a teda záleží na tom, aké máte na mysli. Tie, ktoré nariaďuje v celom katastrálnom území štát a tie aj štát zaplatí. Na to, aby ich nariadil, nestačí podanie žiadosti jednotlivca. Harmonogram spracovávania a nariaďovania projektov pozemkových úprav je vecou vlády a orgánov štátnej správy.
Druhý typ pozemkových úprav sú tie, ktoré vyplývajú z paragrafu 8 spomínaného zákona. Náklady na tento typ úprav hradí ten, kto o ne požiada. Zároveň treba zdôrazniť, že to nie je to tak, že máte na sceľovanie právny nárok. Vy o to môžete požiadať a až správny orgán po preverení a zistení záujmu a vykonaní ostatných krokov rozhodne, či pozemkové úpravy povolí, alebo nie.
Ak máte záujem o vypracovanie jednoduchého projektu pozemkových úprav a požiadate o jeho povolenie príslušný pozemkový a lesný úrad okresného úradu, nie je dôvod, aby vám po splnení všetkých formálnych náležitostí, ktoré požaduje zákon, nevyhoveli. Musíte však rátať s tým, že aj v tomto prípade sa vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov, prípadne vlastníkov dvojtretinového vlastníctva výmery.

--------------------------------------------------------------------------

11.
Výhody spájania pozemkov

Môžete povedať, aké sú výhody pozemkových úprav?

Po pozemkovej úprave sa predovšetkým zlepší sprístupnenie pozemkov a ich vytýčenie v teréne, keďže už nie sú rozdrobené, ale spojené. Po scelení parciel do väčších celkov sa pôda aj lepšie predáva.
Ďalšími výhodami sú:
- úprava tvaru pozemkov, spresnenie ich výmery,
- sprehľadnenie pozemkového vlastníctva pre výber daní z nehnuteľností a investičné zámery,
- vytvorenie spoločných zariadení a opatrení s komunikáciami, protieróznymi, vodohospodárskymi a ekologickými funkciami,
- možnosť predať podiely do 400 štvorcových metrov štátu,
- zvýšenie trhovej ceny pozemkov,
- zatraktívnenie územia pre turizmus.

12.
Rozdrobenosť parciel ostáva

Aký je v súčasnosti stav v oblasti vlastníctva pôdy na Slovensku? Je pôda stále príliš ,,rozpracelovaná,,.

Spájanie pozemkov v posledných rokoch príliš nepokročilo. Najmä kvôli nedostatku peňazí, ktoré na to dáva štát. Aj v niektorých obciach, kde sa pôda síce scelila a ľudia už majú pôvodné kúsky pozemkov spojené, neurobili sa následné práce. Napríklad sa nepostavili cesty k parceliam a ani ďalšie zemné ekologické úpravy.

Rozdrobenosť pôdy podľa krajov
Kraj Priemerný počet vlastníkov na 1 parcelu Priemerný počet parciel na 1 vlastníka
Bratislavský 8,13 14,61
Trnavský 8,68 14,04
Trenčiansky 9,88 17,18
Nitriansky 8,28 16,39
Žilinský 16,46 30,80
Banskobystrický 9,15 19,69
Prešovský 13,73 27,64
Košický 9,98 15,42
SR spolu 11,11 20,59

--------------------------------------------------------------------------

13.
Novinky zákona o pozemkových úpravách

Aké sú hlavné zmeny zákona o pozemkových úpravách, ktoré platia od mája? Nikde som ich nenašiel uvedené v ucelenej podobe. Môžete zákon celkovo charakterizovať?

1. Najväčšie zmeny nastali pri takzvaných jednoduchých pozemkových úpravách, teda sceľovaní pôdy do ideálnych tvarov na plochách menších, ako je kataster obce. Novela zákona vymedzila jednotlivé druhy pozemkových úprav - na pôdu pre poľnohospodárske a lesné využitie, na iné činnosti, ako je hospodárenie na pôde, ako aj na investičnú výstavbu.

2. Hodnota pozemkov určených na inú činnosť, ako je hospodárenie na pôde, sa po novom stanovuje znaleckým posudkom a hodnota pôdy určenej na investičnú výstavbu sa určí kombinovane, teda na základe bonity alebo posudku. Doteraz sa hodnota všetkej pôdy určovala podľa bonity (kvality pôdy).

3. Sceľovanie pozemkov sa urýchli. Okresný úrad môže totiž znížiť počet potrebných dokladov. Doteraz sa robili všetky úpravy rovnako. Sceľovanie v rámci jednoduchých úprav trvalo v priemere 1,5 až 2 roky, od mája to môže byť o pol roka menej. Pri jednoduchých úpravách treba k žiadosti priložiť napríklad zoznamy pozemkov, ich vlastníkov (prípadne účastníkov), autorizovanú osobu, ktorá spracuje projekt sceľovania, a ďalšie doklady.

14.
Čím je zákon ešte zaujímavý

Aké pozemky sa pri ich zámene v rámci sceľovania považujú za primerané, ako sa robí vyrovnanie a aký môže byť rozdiel v hodnote pôvodných a nových pozemkov, ktoré dostane vlastník?

- Ak rozdiel výmery pôvodných a nových pozemkov nepresahuje 5 percent výmery pôvodných, nové pozemky sa považujú za primerané. Pri celkovej výmere do 200 štvorcových metrov sa toto kritérium nemusí dodržať.

- Až do výšky 25 percent si pri vzniku rozdielnej hodnoty pozemkov môžu vlastníci určiť rozdiel hodnoty pôvodných a nových pozemkov. Pri celkovej výmere do 200 štvorcových metrov sa toto kritérium nemusí dodržať.

- Vyrovnanie za pozemky alebo spoluvlastnícke podiely k lesným pozemkom do 2 000 štvorcových metrov vrátane lesných porastov na nich sa poskytne v peniazoch. Vlastník s tým však musí súhlasiť.

- Vyrovnanie sa poskytuje vlastníkom na pozemkoch, ktoré majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným.

--------------------------------------------------------------------------------

15.
Riziká spájania pozemkov

Pred prípadným predajom pôdy je vhodné ju nechať pospájať do väčších celkov. S akými prípadnými rizikami sa môžem stretnúť pri sceľovaní pozemkov? Môžem o pôdu aj prísť?

1. Pri pozemkových úpravách vlastníkom strata pozemkov nehrozí. Pôda sa v týchto prípadoch nedá ani vyvlastniť. Vlastníci pôdy určenej na pozemkové úpravy preto svoje vlastnícke práva nestratia.

2. Pri jednoduchom spôsobe sceľovania je každý vlastník pôdy účastníkom konania. Doručujú sa mu všetky rozhodnutia, osobne odsúhlasuje umiestnenie svojho nového pozemku.

3. Všetky úradné zásielky treba preberať a pozorne čítať. Sledovať oznámenia na úradnej tabuli príslušného okresného úradu a obce a v rámci samotného sceľovania pozemkov využívať možnosť podávať v stanovených lehotách námietky, prípadne sa aj súdiť.

4. Riziko straty pôdy však teoreticky hrozí pri sporných pozemkoch, ktoré sa užívajú dlhodobo, bez zamerania a zápisu v katastri nehnuteľností. Pri sceľovaní môže nastať zmena charakteru pozemku. Zo stavebného môže vzniknúť pozemok, na ktorom sa nebude môcť napríklad stavať.

--------------------------------------------------------------------------------

16.
Platenie za sceľovanie

Kedy sa pozemkové úpravy môžu začať a kto hradí náklady na ich vykonanie?

Podmienkou začatia pozemkových úprav je, že s nimi súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria projekt pozemkových úprav. Samotné povolenie sceľovania však musia odsúhlasiť účastníci vlastniaci aspoň dve tretiny výmery pozemkov. Časť vlastníkov sa tak musí podrobiť väčšine. Môže sa však brániť námietkami a podobne.
Náklady na sceľovanie hradí, okrem správnych poplatkov a nákladov spojených s konaním, ten, kto o pozemkové úpravy požiada. Projekty s nízkym počtom účastníkov a na menšej výmere stoja minimálne 15-tisíc eur. Náklady na komplexné pozemkové úpravy v rámci celých katastrálnych území financuje štát.

--------------------------------------------------------------------------------

17.
Vyvlastňovanie pôdy

Môžem sa ako vlastník pozemku brániť voči vyvlastneniu? Mám šancu?

Vyvlastnenie je na Slovensku jediný legálny spôsob, akým môže vlastník prísť o pôdu. Je to však možné len v nevyhnutnej miere, vo verejnom záujme a za primeranú náhradu. Voči legálnemu vyvlastneniu sa však nedá brániť. Ale ak by zákonné podmienky neboli pri vyvlastnení splnené, vlastník pôdy sa môže do 15 dní od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení voči nemu odvolať. Ak by v odvolacom konaní neuspel, môže podať na súd žalobu na preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu. Žaloba musí byť podaná do 2 mesiacoch od doručenia rozhodnutia o vyvlastnení. Náhrada za vyvlastnený pozemok môže byť finančná, ako aj vecná. Zákon však uprednostňuje vecnú náhradu, teda poskytnutie náhradného pozemku, prípadne stavby. Ak sa pôvodný a nový vlastník na náhradnej nehnuteľnosti nedohodnú, poskytuje sa finančná náhrada. Dáva sa na základe znaleckého posudku, ktorým sa určí trhová cena pozemku.

--------------------------------------------------------------------------------

18.
Obnova evidencie pozemkov

Ako vlastník pozemku som nebol evidovaný v katastri. Môžem v rámci obnovy evidencie pozemkov o pôdu prísť? Čo mi hrozí?

Ohrození sú vlastníci pozemkov, ktorí z rôznych dôvodov neboli pred vyhotovením evidencie pozemkov (ROEP) uvedení v katastri. Najčastejšie ide o vlastníkov, ktorí sú evidovaní len v pozemkovej knihe alebo ktorí neboli za socializmu zapísaní do evidencie nehnuteľností, hoci majú k pozemku dedičské osvedčenie, zmluvu a podobne. Pri ROEP sa môžu použiť akékoľvek dokumenty, ako aj svedecké výpovede. V praxi sa stalo, že na základe nesprávnych alebo nepresných dokumentov (výpovedí svedkov) bola do katastra nehnuteľnosti ako vlastník zapísaná osoba, ktorá nebola skutočným vlastníkom. Prípadne z dôvodu nedostatku dokumentov a informácií pozemky prepadli v prospech štátu.

Týmto situáciám sa dá predísť:
- ak vlastník má kúpnu zmluvu, dokument o tom, že pozemok patril jej predkom, vyjadrenie svedkov potvrdzujúce túto skutočnosť a podobne,
- vlastník, ktorý nie je zapísaný v katastri nehnuteľnosti, mal by sa informovať, kedy ROEP v katastri, v ktorom má pozemok, prebehne,
- počas ROEP by mal majiteľ predložiť doklady osvedčujúce jeho vlastnícke práva k pozemku okresnému úradu,
- okresný úrad zabezpečí zostavenie návrhu ROEP na základe zistených údajov,
- návrh ROEP bude zverejnený počas 30 dní na úradnej tabuli spolu s informáciou, že možno proti nemu podať námietky,
- ak vlastník pozemku s návrhom ROEP nesúhlasí, môže podať do 30 dní odo dňa doručenia výpisu z návrhu ROEP komisii námietky spolu s ich odôvodnením,
- ak námietkam nebude vyhovené z dôvodu pochybenia na strane okresného úradu, vlastník môže podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia na súd žalobu.

--------------------------------------------------------------------------------

19.
Podmienky vydržania pôdy

Ako sa dá prísť o pôdu jej vydržaním?
Je to jeden zo spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom, ktorý sa v minulosti často zneužíval. Problém je v tom, že stačí, ak pozemok má v katastri nehnuteľnosti zaevidovaného neznámeho vlastníka a nájde sa svedok, ktorý potvrdí, že pozemok daná osoba užívala viac ako 10 rokov a mala za to, že jej pôda patrí. To, či držiteľ nepodvádzal, sa dá ťažko overiť.

Na nadobudnutie vlastníckeho práva k pozemkom vydržaním treba splniť tieto podmienky:
- Musí ísť o predmet, ktorý sa dá vydržať, teda napríklad pozemok. Vydržať nemožno vec, ktorá nemôže byť predmetom vlastníctva, prípadne môže byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených osôb (nerastné bohatstvo, vodné toky a pod.).
- Držba musí byť oprávnená. Dobromyseľným držiteľom je ten, kto nakladá s vecou ako so svojou vlastnou a domnieva sa, že vec, ktorú má v držbe, mu naozaj patrí.
- Držba musí trvať nepretržite 10 rokov.
- Ak držiteľ splnil tieto podmienky, môže požiadať notársky úrad, aby začal konanie o vydržaní.
- Úrad na svojej vývesnej tabuli to oznámi a vyzve všetkých, ktorí majú voči tomu námietky, aby o tom do 30 dní informovali.
- Ak sa tak nestane, úrad môže rozhodnúť o ukončení konania a užívateľ môže podať návrh na zápis vlastníctva do katastra.

--------------------------------------------------------------------------------

20.
Zdanenie pozemkových spoločenstiev

Členovia pozemkových spoločenstiev sa majú do konca júna rozhodnúť, či si založia spoločenstvo s právnou subjektivitou, alebo ostanú naďalej v spoločenstve bez právnej subjektivity. Čo je z daňového hľadiska pre nás výhodnejšie?

V nasledujúcich rokoch budú pozemkové spoločenstvá podávať daňové priznanie podľa toho, aký charakter bude mať. ,,Zisk, ktorý dosiahne v príslušnom roku, pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou zdaňuje ako právnická osoba. Po skončení roka podá daňové priznanie a vykáže zisk alebo daňovú stratu. V prípade, že dosiahne zisk, tento po zdanení použije podľa toho, ako sa dohodnú spoluvlastníci majetku spoločenstva na výročnej členskej schôdzi, ktorú je spoločenstvo povinné zvolať po skončení roka,,, informovala hovorkyňa Finančnej správy Patrícia Macíková. Stanovená časť zdaneného zisku sa prerozdelí medzi spoluvlastníkov nehnuteľnosti, a to na základe uznesenia spoločenstva. ,,Zdanený zisk sa prerozdelí podľa podielu výmery spoluvlastníka na celkovej výmere spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Časť zo zdaneného zisku, ktorú dostane každá fyzická osoba, už táto osoba nezdaňuje,,, povedala Macíková a pripomenula, že v tom je aj rozdiel oproti pozemkovým spoločenstvám bez právnej subjektivity.
V spoločenstvách bez právnej subjektivity si príjmy zdaňuje každý člen spoločenstva sám. Spoločník ich uvedie v daňovom priznaní určenom pre fyzické osoby až po skončení roka.

Zdroje: právnici, NAMP, Delta Slovakia, INESS, MPRV SR; Komora pozemkových úprav

Hospodárske noviny, 23.6.2014

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards