Vláda schválila na náš účet: 55. rokovanie

Vláda túto stredu opäť prerokovala viacero materiálov.

Vláda schválila na náš účet: 55. rokovanie

1) Keďže rokovanie bolo minulý týždeň prerušené, vláda až teraz prerokovala návrh na uvoľnenie prostriedkov štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry v pôsobnosti miest a obcí po zimnej prevádzke v zmysle uznesenia vlády č. 134/2013.

Na program bolo vyčlenených 8 miliónov eur. Hlavnému mestu SR Bratislava sa vyčlení 1 300 000 eur a mestu Košice 700 000 eur. Suma 6 000 000 eur sa rozdelí medzi ostatné obce a mestá na základe zohľadneniadĺžky ich miestnych komunikácií I., II. a III. triedy.

2) Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 - nové znenie

Popis: Vo väzenstve boli v roku 2012 dosiahnuté rekordné príjmy vo výške 15 329 615 eur,  na čom sa rozhodujúcou mierou podieľali príjmy zo zamestnávania odsúdených v ústavoch, ale aj príjmy z úhrad pohľadávok. Výdavky boli vo výške 147 085 573 eur.

V roku 2013 sa budú plniť tieto úlohy s finančnými nárokmi:

a) Na bezpečné vykonávanie prepravy väznených osôb sa zabezpečí obnova dopravných prostriedkov väzenského zboru a obstarajú sa opancierované dopravné prostriedky.

b) V Ústave v Košiciach - Šaci – bude realizovaná nadstavba objektu - odhad investičných nákladov 2,5 mil. eur.

3)
Návrh záverečného účtu kapitoly Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky za rok 2012

Popis: Skutočne dosiahnuté príjmy Kancelárie Ústavného súdu SR v roku 2012 boli v sume 17 048 eur. Čerpanie výdavkov v roku 2012 bolo v sume 4 775 282 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards