Žien musí byť viac

V správe Európskej komisie venovanej rodovej rovnosti sa uvádza, že rok po tom, ako komisárka EÚ pre spravodlivosť Viviane Redingová požiadala krajiny EÚ a firmy o zavedenie dôveryhodných samoregulačných opatrení, sa v zvýšení počtu žien v predstavenstvách firiem dosiahol len mierny pokrok. Iba jedným zo siedmich členov predstavenstva v popredných európskych firmách je žena (13,7%). Oproti roku 2010 (11,8%) ide o mierne zlepšenie. Aby sa pri takomto tempe dosiahlo podstatne vyváženejšie zastúpenie žien a mužov (prinajmenšom 40% pre obe pohlavia), bolo by treba viac než 40 rokov.

Žien musí byť viac

Napriek niekoľkým nedávnym zlepšeniam najmä v krajinách, ktoré zaviedli rodové kvóty, je pokrok naďalej veľmi pomalý. Existujú takisto veľké rozdiely medzi krajinami. V najväčších fínskych spoločnostiach tvoria ženy 27 % predstavenstva, v Lotyšsku 26 %, avšak na Malte sú to len 3 % a na Cypre 4 %.

Komisárka Redingová pred rokom vyzvala kótované verejne obchodovateľné spoločnosti v Európe, aby dobrovoľne zvýšili počet žien vo svojich predstavenstvách podpísaním iniciatívy „Ženy vo vedúcich pozíciách –záväzok Európy“. Podpísaním tohto záväzku sa spoločnosti zaväzujú zvýšiť zastúpenie žien vo svojich predstavenstvách na 30% do roku 2015 a na 40% do roku 2020. Počas posledných 12 mesiacov podpísalo však tento záväzok iba 24 spoločností v celej Európe.

A to je málo. Preto sa Európska komisia rozhodla v predstihu pred Medzinárodným dňom žien posilniť a prehĺbiť svoj záväzok dodržiavať rovnosť medzi ženami a mužmi prostredníctvom charty žien (aj vám tento slovník niečo pripomína?). V tejto politickej deklarácii sa stanovuje päť hlavných oblastí a Komisia sa v nej zaväzuje, že do všetkých svojich politík počas najbližších piatich rokov zapracuje rodové hľadisko a prijme osobitné legislatívne opatrenia na podporu rodovej rovnosti.

Pre nezasvätených krátke vysvetlenie. Diskusia nestojí v rovine – aký je primeraný podiel žien v predstavenstvách. Slovami Európskej komisie: „Európska únia si viac nemôže dovoliť rodovú nerovnosť vo vrcholnom ekonomickom rozhodovaní“. Argumentačné kolo už bolo uzavreté, dôvody sú v podstate dva. „Ak chceme dosiahnuť cieľ stanovený v stratégii Európa 2020 (stratégii na podporu rastu EÚ), a síce zvýšiť mieru zamestnanosti žien a mužov vo veku 20 – 64 na 75 %, musíme využiť rastový potenciál, ktorý rodová rovnosť prináša“, vraví Reddingová. Na Slovensku reálne pracuje polovica žien v produktívnom veku. Čiže ak polovici z tých nezamestnaných, či na materskej dáme funkciu, zamestnanosť žien zvýšime na požadovanú úroveň. Tento argument neobstojí, je skôr politickou floskulou.

Ďaleko závažnejšia je ale druhá vetva argumentácie. „Epidemiologické“ štúdie, ukázali, že firmám so ženami v predstavenstve, sa darilo lepšie. Inak povedané – v prospech hospodárskeho rastu musíme(!) dostať ženy do vedenia, vďaka tomu budeme bohatší.

Našou úlohou samozrejme nie je posudzovať, či ženy prinášajú taký, alebo onaký osoh. Tento komentár má upozorniť na široko rozšírený prístup EÚ – účel svätí prostriedky. Cieľom je hospodársky rast, a tak komisia pripravuje legislatívne požiadavky na zvýšenie podielu žien vo firmách. Argumentácia vyšším úžitkom má však mnohé negatíva. Otvára priestor na akékoľvek sociálne inžinierstvo, stačí, že bude dostatok dôkazov. Ak sa ukáže, že predstavenstvá s 5 členmi sú efektívnejšie ako so siedmymi, zakážeme sedemčlenné predstavenstvá? Môžeme sa posunúť ešte ďalej – ak sa preukáže, že ľudia, ktorí chodia spať o 22:00, sú pracovitejší, ako tí, ktorí chodia o polnoci – bude únia vypínať elektrinu o desiatej, aby nás dostala do postele?

Zloženie predstavenstiev súkromných firiem nemožno považovať za verejný záujem, a preto tieto regulácie treba odmietnuť. To nesúvisí so schopnosťami žien. Tu nejde o upieranie volebného alebo akéhokoľvek iného práva. Žiadne právo na členstvo v predstavenstve neexistuje (ženy tiež nemajú právo tvoriť 90% učiteľského zboru na základných školách). Zloženie predstavenstva v súkromných firmách je súkromným problémom jej vlastníkov – akcionárov. Ak je nízky podiel žien skutočne zdrojom neefektivity, tak trhová súťaž neefektívne  firmy –  tie s nízkym podielom žien – vytlačia – skončia v bankrote. Komisia nemusí do tohto procesu zasahovať.

Lenže Komisiu máme na to, aby zasahovala. Keďže transparentnosť zavádzania nových regulácií vyžaduje verejnú diskusiu, Komisia otvorila v týchto dňoch na tému rodovej rôznorodosti v predstavenstvách verejné konzultácie. Komisia robí „prieskum“ trhu a kladie veľavravné otázky:

  • Ktoré ciele (napr. 20%, 30%, 40%, 60%) by mali definovať podiel nedostatočne zastúpeného pohlavia v predstavenstvách firiem, a v akom časovom horizonte? Mali by byť tieto ciele záväzné, alebo odporúčaním? Prečo?
  • Mali by byť aplikované sankcie na firmy, ktoré neplnia tieto ciele? Mali by byť nejaké výnimky pri neplnení týchto cieľov?

Verejné konzultácie budú prebiehať do 28. mája 2012. Komisia následne neskôr v tomto roku prijme rozhodnutie o ďalších krokoch. Svoj názor môže vyplnením dotazníka zaslať každý.

Dotazník je dostupný tu:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/120528_en.htm

Zdroje:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/12/213&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/236&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/gender-equality/opinion/files/120528/women_on_board_progress_report_en.pdf

 

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards