Vláda schválila na náš účet: 158. rokovanie

Na rokovanie vlády sa po dlhšom čase dostal návrh zákona od skupiny vládnych poslancov. Tí chcú odmeňovať bývalých športových reprezentantov. Vláda tiež schválila intenzívnejšiu ekonomickú spoluprácu so Spojeným arabskými emirátmi, na základe ktorej sa vytvorí Spoločný hospodársky výbor. NBS priniesla aktuálnu

Správu o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014.

Vláda schválila na náš účet: 158. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh skupiny poslancov NR SR Otta Brixiho, Antona Martvoňa, Dušana Čaploviča a Dušana Galisa na vydanie zákona o príspevku športového reprezentanta a o zmene zákona o sociálnom poistení

Popis: Cieľom návrhu je oceniť vrcholových reprezentantov, ktorí reprezentovali Československú republiku, Československú socialistickú republiku, Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku alebo Slovenskú republiku a získali medailové ocenenie pre krajinu. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.

2) Návrh účasti oficiálnej delegácie vedenej predsedom vlády SR Robertom Ficom na 3. spoločnom zasadnutí vlád SR a ČR (Valtice, 12. mája 2015)

Popis: Cieľom spoločného zasadnutia vlád SR a  ČR je  pokračovať v tradícii začatej v roku 2012 a aj touto formou potvrdiť nadštandardnosť slovensko-českých vzťahov. Náklady spojené s dopravou delegácie na zasadnutie budú hradené z limitu výdavkov zúčastnených kapitol. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny.

3) Návrh Memoranda o porozumení medzi vládou SR a vládou Spojených arabských emirátov o založení Spoločného hospodárskeho výboru

Popis: Cieľom návrhu je zintenzívnenie bilaterálnej hospodárskej spolupráce medzi SR a Spojenými arabskými emirátmi, realizácia spoločných projektov v rôznych oblastiach hospodárskej a technickej spolupráce. Vytvorí sa Spoločný hospodársky výbor, ktorý bude zabezpečovať spoluprácu ako na úrovni orgánov štátnej správy, tak aj medzi jednotlivými združeniami, zväzmi a podnikateľskými subjektmi.Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2016 vo výške 4 500 eur, v roku 2017 vo výške 2 500 eur a v roku 2018 vo výške 4 500 eur.

4) Návrh účasti delegácie SR na 104. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce od 1. júna do 13. júna 2015 v Ženeve

Popis: Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR odporučil na konferenciu trojstrannú delegáciu.  Za vládnu časť sa zúčastnia 2 delegáti a 3 poradcovia, za zamestnávateľov 1 delegát a 3 poradcovia a za zamestnancov 1 delegát a 3 poradcovia. Celkové výdavky delegácie sa odhadujú na cca 30 000 eur.

5) Návrh záverečného účtu Kancelárie Ústavného súdu SR za rok 2014

Popis: Schválený rozpočet príjmov na rok 2014 v sume 20 000 eur bol znížený rozpočtovým opatrením o 8 730 eur. Skutočne dosiahnuté príjmy boli v sume 11 339 eur. Čerpanie výdavkov celkom v roku 2014 bolo v sume 6 493 478 eur.

6) Návrh záverečného účtu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR za rok 2014

Popis: Plnenie príjmov kapitoly ÚGKK SR dosiahlo k 31.12.2014 celkom sumu 3 485 420 eur. Čerpanie výdavkov kapitoly ÚGKK SR celkom dosiahlo sumu 17 375 317 eur, z toho čerpanie z mimorozpočtových zdrojov predstavovalo čiastku 99 124 eur.

7) Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2014

Popis: V roku 2014 sa mierne oživil rast ekonomiky v eurozóne, riziká pre finančnú stabilitu však ostali prítomné. Hlavným faktorom ekonomického rastu bola konečná spotreba domácností, ktorá sa opierala o zlepšovanie situácie na trhu práce, predovšetkým v prvej polovici roka. Negatívnym javom bol dezinflačný trend, ktorý sa pod vplyvom poklesu cien ropy ku koncu roka ešte zvýšil.

Dominantným trendom v slovenskom bankovom sektore bol aj naďalej rast úverov domácnostiam. Medziročný rast spotrebiteľských úverov dosiahol 20 %, čím sa potvrdil tretí rok najrýchlejšieho rastu spomedzi krajín eurozóny. Úvery na bývanie dosiahli rast 13,5 %, čo je s výnimkou Belgicka opäť najvyššie číslo nielen v eurozóne, ale aj v celej EÚ. Ziskovosť bankového sektora v roku 2014 stagnovala.

8) Návrh Záverečného účtu Úradu pre verejné obstarávanie za rok 2014

Popis: V rozpočtovom roku 2014 úrad hospodáril jednak s finančnými prostriedkami  zo štátneho rozpočtu, ale tiež s prostriedkami z rozpočtu Európskej únie na spoločné programy SR a EÚ, zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu. Čerpanie rozpočtových prostriedkov dosiahlo výšku 9 386 171 eur. Skutočné príjmy boli dosiahnuté v objeme 951 991 eur.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards