Vláda schválila na náš účet: 154. a 155. rokovanie

Posledné dve rokovania vlády sa niesli hlavne v znamení podpory poľnohospodárov. V rámci Programu rozvoja vidieka štát vynaloží v nasledujúcich siedmych rokoch viac než 30 miliónov eur ročne. Na podporu bývania štát v minulom roku vynaložil viac než 287 miliónov eur.

Vláda schválila na náš účet: 154. a 155. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh účasti delegácie SR na 12. zasadnutí konferencie zmluvných strán Bazilejského dohovoru, 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán Rotterdamského dohovoru a 7. zasadnutí konferencie zmluvných strán Štokholmského dohovoru, Ženeva, 4. - 15. máj 2015

Popis: Celkové výdavky delegácie SR na všetkých troch konferenciách sa odhadujú na cca 12 581 eur.

2) Návrh účasti delegácie SR na Diplomatickej konferencii o revízii Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu a ich medzinárodného zápisu, 11. - 21. mája 2015, Ženeva, Švajčiarsko

Popis: Celkové výdavky Úradu priemyselného vlastníctva SR súvisiace s účasťou delegácie SR na Diplomatickej konferencii o revízii Lisabonskej dohody budú vo výške 1 686 eur.

3) Analýza kvantifikácie stavov administratívnych kapacít týkajúcich sa riadenia a implementácie operačných programov Európska územná spolupráca, Programu rozvoja vidieka a Operačného programu Rybné hospodárstvo v rozpočtovej kapitole MPRV SR v programovom období 2014-2020

Popis: Z analýzy vyplýva, že v záujme zabezpečenia hladkého ukončenia programov 2007-2013 a implementácie programov 2014-2020 je potrebné navýšiť administratívne kapacity relevantných útvarov MPRV SR, ako i PPA, spolu o 48 pracovných miest. Ich navýšenie bude zabezpečené z technickej pomoci príslušných programov. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 1 850 979 eur, v roku 2016 vo výške 2 499 697 eur a v roku 2017 vo výške 3 301 828 eur.

4) Návrh na zmenu uznesenia vlády SR č. 142/2009 z 18.2.2009 a č. 593/2012 z 31.10.2012

Popis: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR navrhuje zmenu uznesení, čím chce vyčleniť finančné prostriedky pre sektor živočíšnej výroby – chov ošípaných a pre oprávneného žiadateľa v zmysle poskytovania podpory v pôdohospodárstve a pri rozvoji vidieka. Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 1 642 875 eur.

5) Správa o pôsobení SR v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu za rok 2014

Popis: Z geografického hľadiska sa SR v roku 2014 zapájala do aktivít medzinárodného krízového manažmentu v oblastiach svojho prioritného zahraničnopolitického záujmu v súlade so Zameraním zahraničnej politiky SR na rok 2014 a to najmä na Západnom Balkáne, vo Východnej Európe a v Strednej Ázii. Na zabezpečenie účasti v aktivitách medzinárodného krízového manažmentu vynaložila SR v roku 2014 celkovo 28 144 527 eur.

6) Informácia o poskytnutej podpore do oblasti bývania prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania a Programu rozvoja bývania za rok 2014

Popis: Z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania bola poskytnutá podpora v celkovej výške 177 589 289 eur. Z uvedenej sumy finančné prostriedky vo výške 54 904 000 eur predstavovali zdroje štátneho rozpočtu. Stavebným sporiteľniam boli na štátnu prémiu k stavebnému sporeniu poskytnuté finančné prostriedky vo výške 41 534 570 eur. Na štátny príspevok k hypotekárnym úverom a štátny príspevok pre mladých k hypotekárnym úverom boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 30 096 572 eur.

7) Návrh účasti delegácie SR na druhom zasadnutí Prípravného výboru konferencie OSN o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji v dňoch 14. až 16. apríla 2015 a 25. zasadnutí Riadiacej rady Programu OSN pre bývanie a ľudské sídla v dňoch 17. až 23. apríla 2015 v Nairobi, Keňa

Popis: Celkové výdavky na účasť zástupcov budú vo výške 14 949 eur a tvoria ich náklady na ubytovanie, stravné, dopravu a poistné.

8) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka

Popis: Návrh upravuje implementáciu neprojektových opatrení Plánu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Podpora je orientovaná pre poľnohospodárske subjekty ako aj do lesného hospodárstva. Upravujú sa pravidlá poskytovania platieb, ktoré sú vyplácané na hektár oprávnenej plochy alebo na dobytčiu jednotku. Celkový vplyv na štátny rozpočet bude negatívny, v roku 2015 vo výške 17 339 568 eur, v roku 2016 vo výške 34 644 407 eur a v rokoch 2017 a 2018 každoročne vo výške 34 646 403 eur.

9) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa mení nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Popis: Ustanovujú sa pravidlá poskytovania dotácií v poľnohospodárstve, upravujú sa všeobecné požiadavky na poskytnutie priamych platieb, tri schémy oddelených priamych platieb, ako aj pravidlá krížového plnenia. Celkový vplyv na štátny rozpočet bude negatívny, v roku 2015 vo výške 3 185 024 eur, v roku 2016 vo výške 3 179 000 eur a v roku 2017 vo výške 3 158 000 eur.

10) Informatívna správa o vyhľadávaní a potieraní  nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2014

Popis: Inšpektoráty práce v roku 2014 vykonali 20 638 kontrol zameraných na preverenie dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, v rámci ktorých bolo skontrolovaných 17 746 subjektov a 50 488 fyzických osôb vykonávajúcich prácu na pracoviskách kontrolovaných subjektov. Výkonmi inšpekcie práce bolo odhalených 1 097 subjektov – zamestnávateľov, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania tým, že nelegálne zamestnávali 2 138 fyzických osôb.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards