Vláda schválila na náš účet: 152. a 153. rokovanie

Vláda sa na posledných dvoch rokovaniach rozhodla rozdávať z verejných financií. Odmenila športovcov za ich výkony v minulom roku a schválila vyše 10 miliónov eur pre Trenčiansky samosprávny kraj. Veľké plány má aj rezort dopravy, ktorý sa cez Operačný program Doprava chystá v tomto roku zmodernizovať 168 km ciest I. triedy.

Vláda schválila na náš účet: 152. a 153. rokovanie

Tu je zoznam schválených materiálov:

1) Návrh stratégie ďalšieho členstva SR v Medzinárodnej investičnej banke a Medzinárodnej banke hospodárskej spolupráce

Popis: Cieľom je podporiť rozvoj Medzinárodnej investičnej banky formou zriadenia kancelárie v Bratislave a potenciálne ukončenie činnosti Medzinárodnej banky hospodárskej spolupráce.

Samotné zriadenie kancelárie MIB v SR nebude mať žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože MIB znáša v plnej miere náklady s tým spojené. Čo sa týka plánovaného oslobodenia MIB od DPH, predpokladá sa, že vzhľadom na nízky objem služieb, ktoré bude MIB v SR poskytovať, bude daňová strata štátneho rozpočtu zanedbateľná.

Čo sa týka ukončenia MBHS, bude mať ukončenie činnosti tejto banky pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy.

2) Návrh zákona, ktorým sa mení zákon o hospodárskej mobilizácii a zákon o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny

Popis: Schválením návrhu sa umožní prevod majetku štátu určeného na účely hospodárskej mobilizácie do vlastníctva subjektu hospodárskej mobilizácie, ktorý je v stopercentnom vlastníctve štátu. Správca majetku štátu takto ušetrí finančné prostriedky, nakoľko náklady na servis, údržbu, odborné prehliadky a odborné skúšky zariadení, bude znášať nový vlastník.

V rozpočtovej kapitole Ministerstva hospodárstva sa v roku 2015 predpokladá zníženie výdavkov cca o 350 000 eur.

3) Návrh nariadenia vlády SR o podmienkach poskytovania podpory v rámci spoločnej organizácie trhu s vínom

Popis: Návrh prináša nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vinohradníctva a vinárstva. Administratívnu činnosť súvisiacu s prijímaním žiadostí, kontrolnou činnosťou a platbami podpory bude zabezpečovať Pôdohospodárska platobná agentúra.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v rokoch 2015 až 2017 každoročne vo výške 5 082 000 eur.

4) Návrh nariadenia vlády SR, ktorým sa dopĺňa nariadenie o zmene hraníc Vojenského obvodu Lešť a Vojenského obvodu Valaškovce

Popis: Navrhuje sa zmena hraníc Vojenského obvodu Lešť tak, že z  katastrálneho územia Lažteky sa vyčlení územie vo výmere 76 274 m2 a následne sa územie začlení do územia obce Pliešovce. Pozitívnym vplyvom na rozpočet verejnej správy bude úspora finančných prostriedkov na prevádzku stavebných objektov, ktoré neslúžia užívateľovi, a príjem finančných prostriedkov z predaja nehnuteľností do štátneho rozpočtu. Negatívnym vplyvom bude povinnosť správcov nehnuteľností hradiť daň z nehnuteľností obci Pliešovce až do doby prevodu nehnuteľností na iné subjekty.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude pozitívny, v roku 2015 vo výške 153 295 eur, v roku 2016 mierne negatívny vo výške 1 130 eur.

5) Národný plán riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 až 2018

Popis: Realizáciou súboru opatrení vyplývajúcich z národného plánu sa dosiahne zvýšenie účinnosti zabezpečenia kontroly vonkajších hraníc SR a tým aj pokles prípadov nelegálneho prisťahovalectva cudzincov v rámci členských štátov EÚ. Plánuje sa financovanie z fondov EÚ (napr. Fond pre vnútornú bezpečnosť) a z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra.

Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 8 819 341 eur, v roku 2016 vo výške 4 474 514 eur, v roku 2017 vo výške 3 066 100 eur a v roku 2018 vo výške 1 839 000 eur.

6) Ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2014

Popis: Do oceňovania sú zaradení športovci a družstvá, ktorí získali v roku 2014 umiestnenia na 1. až 3. mieste na majstrovstvách sveta, majstrovstvách Európy, na olympijských hrách mládeže, svetovej univerziáde a na ďalších významných európskych a svetových podujatiach.

Finančné ocenenie športovcov za výsledky dosiahnuté v roku 2014 je navrhnuté v celkovej výške 250 597 eur.

7) Rozvojový plán podpory obrany štátu s výhľadom do roku 2024

Popis: Rozvojový plán podpory obrany štátu zabezpečuje dlhodobé zámery a ciele v oblasti obrannej infraštruktúry, tovarov, služieb a činnosti s dôrazom na plnenie požiadaviek ozbrojených síl.
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy bude negatívny, v roku 2015 vo výške 3 366 909 eur, v roku 2016 vo výške 3 315 409 eur, v roku 2017 vo výške 3 326 409 eur a v roku 2018 vo výške 4 768 653 eur.

8) Analýza sociálno-ekonomickej situácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a návrhy na zlepšenie sociálnej a hospodárskej oblasti

Popis: Vláda na svojom zasadnutí v Trenčíne vyčlenila 10 029 190 eur pre Trenčiansky samosprávny kraj. Táto pomoc poputuje na boj proti živelným pohromám, modernizáciu techniky dobrovoľných hasičov, na rekonštrukciu mosta v Považskej Bystrici, opravy stredných škôl či prípravu Vážskej cyklotrasy. Vyše 1,1 milióna eur poputuje na nákup prístrojového vybavenia a zateplenie dostane Fakultná nemocnica v Trenčíne.

9) Informácia o stavebných a bezpečnostných opatreniach na cestách I. triedy a ich finančnom zabezpečení z Operačného programu Doprava

Popis: Prostredníctvom Operačného programu Doprava bude v priebehu roka 2015 zabezpečená komplexná modernizácia 168 km ciest I. triedy. V novom Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra sú plánované projekty na cestách I. triedy v hodnote 218  mil. eur. Od roku 2012 bolo poskytnuté financovanie, ako aj zabezpečená následná príprava projektov, vďaka ktorým bude celkovo zmodernizovaných a technicky zhodnotených 710 km ciest I. triedy.

INESS je nezávislé, neštátne a nepolitické občianske združenie. Všetky naše aktivity sú financované z grantov, 2% daňovej asignácie, vlastnej činnosti a darov fyzických a právnických osôb. Naše fungovanie, rozsah a kvalita výstupov, teda vo veľkej miere závisí aj od Vašej štedrosti.
Naše
ocenenia
Zlatý klinec Nadácia Orange Templeton Freedom Award Dorian & Antony Fisher Venture Grants Golden Umbrella Think Tanks Awards